เอกสารการประชุมเพื่อการ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง ฯ

เอกสารการประชุมเพื่อการ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง ฯ
โดย : สวก

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มศึกษานิเทศก์และโรงเรียนต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

1 จากหลักสูตรสู่ีหน่วยการเรียนรู้ (ดร.เบ­จลักษณ์ น้ำฟ้า)

2 หลักสูตรแกนกลางสู่การปฎิบัติ (ดร รุ่งนภา)

3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์)

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (อ.ศุจีภรณ์)

5 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ.นิรมล)

6 การเขียนรายงานวิจัยหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา (อ.รัตนา)

7 แนว ทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

8 แนวทางในการจัดทำกรอบ หลักสูตร ระดับท้องถิ่นตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551

9 แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

10 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

11 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

12 Curruculum Issues

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: